برگشت به لیست مراجع گزارش مغایرت

آدرس مراجع انتظامی اصفهان


 آدرس و تلفن شعبه
اصفهان – خیابان استانداری جنب کوچه پشت مطبخ روبروی چهل خانه خورشید ٣٢١٨٣٠٥١ کلانتری ۱۱ استانداری
اصفهان – میدان جمهوری - ابتدای خیابان امام خمینی ٣٣٣٦٤٦٤٢ کلانتری  12 امام خمینی
اصفهان – خیابان ولیعصر جنب مخابرات ٣٢٢٥٨٥٨٤-٣٢٢٦٠١١٠ کلانتری ۱۳ ولیعصر 
اصفهان – خیابان بزرگمهر جنب بیمارستان صدوقی ٣٢٦٧٩٢٥٥-٣٢٦٥٨٠٩٠ کلانتری ۱۴ بزرگمهر 
اصفهان – خیابان رودکی بعد از امامزاده جنب پلیس اطلاعات ٣٧٨٦٢٠٥٣ کلانتری ۱۵ رودکی 
اصفهان – خیابان فیض – خیابان تخته فولاد - جنب مسجد رکن الملک ٣٦٦٣٥١١٦-٣٦٦٢٩٩٩٦ کلانتری ۱۶ فیض 
اصفهان – خیابان هفتون (معراج) کوچه کلانتری - شماره 15 -  ٣٥٨٠٧٠٠٠-٣٨٥٠٠١١٢ کلانتری ۱۷ هفتون
اصفهان – خیابان میرزا طاهر نرسیده به سقاخانه  ٣٧٧١٤٢٠٩-٣٧٧٢٢٧٢٧ کلانتری ۱۸ میرزا طاهر
 اصفهان – خیابان کاوه ۲۰۰ متر بعد از پل جابر به سمت شاهین شهر ٣٤٥٢٢٩٢٩-٣٤٥٢٢٩٢٨ کلانتری ۱۹ کاوه
اصفهان – ملک شهر داخل خیابان مفتح  ٣٤٤١٢٣٥٠-٣٤٤٢٤٢٠٠ کلانتری ۲۰ ملکشهر 
اصفهان – سپاهان شهر خیابان قائم مقام جنب دانشگاه اشرفی اصفهانی ٣٦٥٠٢٩٦٢-٣٦٥٠٢٩٥٢ کلانتری ۲۱ سپاهان شهر 
اصفهان – بهارستان خیابان ولی عصر (عج) ٣٦٨١٧٥٠٠-٣٦٨١٢٩٠٠ کلانتری ۲۲ بهارستان 
اصفهان – سر فلکه خوراسگان  ٣٥٢٣٠٤٧٢-٣٥٢١١١٠٩ کلانتری ۲۳ خوراسگان
اصفهان – خیابان امام خمینی ابتدای خیابان امیر کبیر  ٣٣٨٦٤٠٤١-٣٣٨٦٤٠٤٠ کلانتری ۲۴ امیر کبیر 
 اصفهان – رهنان خیابان شهید هاشمی نژاد نرسیده به گلزار شهدا ٣٧٣٨٠٠٧٢-٣٧٣٨٢٧٢٧ کلانتری ۲۵ رهنان
اصفهان – خیابان زینبیه شمالی چهار راه عاشق اصفهانی ابتدای خیابان آیت اله غفاری ٣٥٥١١١١٠-٣٥٥١٢٠٦٥ کلانتری ۲۶ زینبیه
 اصفهان – خیابان امام خمینی خیابان شهیدان کاظمی ٣٣٣١٤٣١٥-٣٣٣٢٢٥٠٠ کلانتری ۲۷ خانه اصفهان
اصفهان – بلوار کشاورز خیابان مفتح ابتدای ورودی شهرک امیر حمزه  ٣٧٧٥٦٥٠١ کلانتری ۲۸ امیر حمزه 
اصفهان – سجزی ٣٢٦٦٦٢٣٠٠ کلانتری ۲۹ سجزی
اصفهان – محمد آباد ٣٢٧٢٤٢٠٦٦ کلانتری ۳۰ محمد آباد 
اصفهان – اژیه ٣٢٦٦٢٢٢٩٠ کلانتری ۳۱ اژیه
اصفهان – تودشک ٣٢٦٣٧٢٢٨٦  کلانتری ۳۲ تودشک
اصفهان – ابتدای ورودی قهجارستان  ٣٥٢١٣٦٦٠ کلانتری ۳۳ قهجاورستان
اصفهان - محمود آباد خیابان بیست و چهارم 33808417 کلانتری ۳۴
اصفهان – میدان امام ابتدای بازار قیصریه سمت راست 32183027 کلانتری ۳۵ بازار 
اصفهان – خیابان پروین – خیابان جی – داخل کوچه استخر ساحل 32305002 کلانتری ۳۶ جی 
35601211 کلانتری 38 شهرداری
اصفهان – دشتی 38682454 پاسگاه دشتی اصفهان
اصفهان - دستجاء 38896120 پاسگاه دستجاء اصفهان
اصفهان - حسن آباد - 37533066 پاسگاه بخش جرقویه علیا
اصفهان - جرقویه - 37222838 پاسگاه بخش جرقویه سفلی
چهار راه پلیس ستاد ف.ا. شهرستان اصفهان 32183109 یگان امداد اصفهان
اصفهان - ورزنه - 36483244 پاسگاه بخش بن رود
اصفهان - هرند - 36333434 پاسگاه بخش جلگه
اصفهان- کوهپایه - 36222300 پاسگاه بخش کوهپایه 
اصفهان-بلوار کشاورز - خیابان قایمیه ٣٧٨٦٢٠٥٤ آگاهی جنوب اصفهان
اصفهان، لاله، روبروی پارک لاله 32223771 پایگاه آگاهی شرق اصفهان
اصفهان، بابک، پشت پارک قلمستان ٣٣٣٧٤٠٤٠ پایگاه آگاهی غرب اصفهان
اصفهان، قائمیه، آگاهی مرکز اصفهان 32184218 اداره آگاهی مرکز اصفهان
خ امام خمینی خ بهارستان غربی شهرک قدس پلیس امنیت اخلاقی اصفهان
اصفهان-خیابان رودکی-جنب کلانتری 15 -  ٦-٣٧٨٦١٤٩٣ اداره اماکن و اتباع خارجه
پلیس فرودگاه اصفهان 35275068