برگشت به لیست مراجع

 تلفن شعب شعبه
36612022 ساختمان دادگستري كل
32683352-5 مجتمع قضايي شماره 1
37720679-80 مجتمع قضايي شماره 2
37717602-3 مجتمع قضایی شماره 4
31310801-6 مجتمع قضايي شماره 5
مجتمع قضايي عدالت
36861140-6 مجتمع قضايي بهارستان
35819435-40 مجتمع  شهداي هفتم تير
37738315-49 مجتمع آيت اله شاهرودي
31325167 مجتمع شهید مطهری
36672993-8 مجتمع قضایی شهید قدوسی
36228171 مجتمع سردار سلیمانی
36249163-5 ساختمان ستاد دادگستري استان
36611086 اداره تصفيه امور ورشكستگي