برگشت به لیست مراجع

آدرس شعب شورای حل اختلاف اصفهان

آدرس شعب شورای حل اختلاف شهر اصفهان

شعبه ها
ارباب (نوبت صبح) – طبقه سوم شعبه 1
ارباب (نوبت صبح) – طبقه اول شعبه 2
ارباب (نوبت صبح) – طبقه اول شعبه 3
ارباب (نوبت صبح) – طبقه اول شعبه 4
چهار راه وکلا (نوبت صبح) شعبه 5
ارباب (نوبت صبح) – طبقه دوم شعبه 6
چهار راه وکلا (نوبت صبح) شعبه 7
چهار راه وکلا (نوبت صبح) شعبه 8
مجتمع عدالت خیابان اشراق ط اول (نوبت صبح) شعبه 9
خیابان امام خمینی - مجتمع مطهری  حصر وراثت شعبه 10
چهار راه وکلا (نوبت صبح) شعبه 11
چهار راه وکلا (نوبت صبح) شعبه 12
ارباب (نوبت صبح) – طبقه دوم شعبه 13
مجتمع اشراق ط اول شعبه 14
ارباب (عصر ها) – طبقه دوم شعبه 15
چهار راه وکلا (نوبت عصر) شعبه 16
چهار راه وکلا (نوبت عصر) شعبه 17
ارباب (عصر ها) – طبقه اول شعبه 18
ارباب (عصر ها) – طبقه همکف شعبه 19
ارباب (عصر ها) – طبقه اول شعبه 20
زندان مستقر در خارج زندان شعبه 21
ارباب (عصر ها) – طبقه سوم شعبه 22
ارباب (عصر ها) – طبقه اول شعبه 23
مجتمع مطهری امام خمینی  (عصر) شعبه 24
چهار راه وکلا (نوبت عصر) شعبه 25
ارباب (عصر ها) – طبقه دوم شعبه 26
چهار راه وکلا (نوبت عصر) شعبه 27
ارباب (عصر ها) – طبقه دوم شعبه 28
چهار راه وکلا (نوبت عصر) شعبه 29
زندان مرکزی اصفهان شعبه 30
خیابان امام خمینی مجتمع مطهری (نوبت عصر) شعبه 31
ارباب (نوبت صبح) – طبقه دوم شعبه 32
چهار راه وکلا (نوبت صبح) شعبه 33
مجتمع مطهری امام خمینی  (عصر) شعبه 34
مجتمع مطهری امام خمینی  (عصر) شعبه 35
دهستان دشتی جنب مسجد بزرگ شعبه 36 
ارباب (نوبت صبح) شعبه 37
شهر بهارستان (صبح ها) شعبه 38
چهار راه وکلا (نوبت عصر) شعبه 39
ارباب (عصر ها) – طبقه سوم شعبه 40
ارباب (عصر ها) – طبقه سوم شعبه 41
ارباب (عصر ها) – طبقه چهارم شعبه 42
زندان مرکزی اصفهان شعبه 43
مستقر در زندان اسد آباد شعبه 44
ارباب (نوبت صبح) – طبقه سوم شعبه 45
شهر بهارستان (صبح ها) شعبه 46
مجتمع اشراق ط سوم (بعد از ظهر) شعبه 47
ارباب (نوبت صبح) – طبقه سوم شعبه 48
ارباب (عصر ها) – طبقه چهارم شعبه 49
مستقر در زندان نسوان دولت اباد شعبه 50
مجتمع مطهری امام خمینی – طبقه چهارم شعبه 51
مجتمع مطهری امام خمینی  (صبح) شعبه 52
مجتمع مطهری امام خمینی – طبقه 4 (صبح) شعبه 53
امام خمینی مجتمع مطهری (نوبت صبح)   حصر وراثت شعبه 54
چهار راه وکلا (نوبت عصر) گزارش شده توسط کاربران عزیز شعبه 55
مجتمع عدالت خیابان اشراق ط اول (نوبت صبح) شعبه 56
ارباب (نوبت صبح)  حصر وراثت شعبه 57
اتوبان ذوب آهن شعبه 58
شهر بهارستان (صبح ها) شعبه 59
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم (نوبت عصر) شعبه 60