برگشت به لیست مراجع

شعب کیفری یک

آدرس شعب کیفری یک اصفهان شعبه
خیابان نیکبخت-دادگستری اصفهان طبقه چهارم اتاق454 شعبه 1
خیابان نیکبخت-دادگستری اصفهان طبقه چهارم اتاق455 شعبه 2
خیابان نیکبخت-دادگستری اصفهان طبقه چهارم اتاق451 شعبه 3
كاشان-بلوار شهيد معمار - دادسراي عمومي و انقلاب شعبه 4
خیابان نیکبخت-دادگستری اصفهان-طبقه چهارم اتاق 460 شعبه 5