برگشت به لیست مراجع

شعب کیفری دو اصفهان


آدرس شعب کیفری دو اصفهان شعبه
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق 136 شعبه 101
مجتمع بهارستان (گزارش شده توسط کاربران عزیز) شعبه 102
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 103
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق 62 شعبه 104
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 105
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق 60 شعبه 106
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 107
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه دوم اتاق 205 شعبه 108
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه چهارم شعبه 109
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 110
مجتمع مطهری امام خمینی – طبقه سه شعبه 111
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق 152 شعبه 112
مجتمع بهارستان (گزارش شده توسط کاربران عزیز) شعبه 113
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 114
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق133 شعبه 115
مجتمع مطهری امام خمینی – طبقه پنجم شعبه 116
 خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه دوم اتاق 261 شعبه 117
مجتمع مطهری امام خمینی – طبقه چهارم شعبه 118
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق 147 شعبه 119
خیابان نیکبخت دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق57 شعبه 120
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 121
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق 137 شعبه 122
مجتمع مطهری امام خمینی – طبقه ششم شعبه 123
مجتمع بهارستان (گزارش شده توسط کاربران عزیز) شعبه 124
خیابان نیکبخت دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق 58 شعبه 125
نيكبخت- ساختمان دادگستري كل استان اصفهان شعبه 126
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق 65 شعبه 127
نيكبخت- ساختمان دادگستري كل استان اصفهان شعبه 128
شعبه 129
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه دوم اتاق204 شعبه 130
خیابان امام خمینی مجتمع مطهری شعبه 131