برگشت به لیست مراجع

شعب حصر وراثت شورای حل اختلاف

آدرس شعب حصر وراثت شورای حل اختلاف شعبه
خیابان امام خمینی - مجتمع مطهری  حصر وراثت شعبه 10
امام خمینی مجتمع مطهری (نوبت صبح)   حصر وراثت شعبه 54
ارباب (نوبت صبح)  حصر وراثت شعبه 57