برگشت به لیست مراجع

اجرای احکام کیفری اصفهان

 آدرس شعب مرجع انتخابی شعبه
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق25 شعبه 1
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق21 شعبه 2
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق26 شعبه 3
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق22 شعبه 4
خیابان نیکبخت-دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق 00 شعبه 5
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق20 شعبه 6
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق18 شعبه 7
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق 33 شعبه 8
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق20 شعبه 9
زندان مرکزی اصفهان شعبه 10
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق28 دفتر اجرا
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق27 رییس اجرا
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه همکف اتاق29 شعبه نیابت