گزارش مغایرت برگشت به لیست مراجع

آدرس شعب دادیاری اصفهان

آدرس شعب دادیاری اصفهان شعبه
 دادسرای کهندژ طبقه دوم شعبه 1
دادسرای کهندژ طبقه پنجم شعبه 2
دادسرای کهندژ طبقه دوم شعبه 3
دادسرای آتشگاه طبقه چهارم شعبه 4
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 5
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 6
دادسرای کهندژ طبقه پنجم شعبه 7
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه دوم شعبه 8
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 9
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق114 شعبه 10
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 11
شعبه 12
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه دوم شعبه 13
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 14
دادسرای کهندژ طبقه پنجم شعبه 15
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 16
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 17
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 18
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش-مجتمع شاهرودی  شعبه 19
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 20
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش-مجتمع شاهرودی  شعبه 21
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه دوم شعبه 22
شعبه 23
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه دوم شعبه 24
شعبه 25
شعبه 26
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 27
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 28
دادسرای آتشگاه طبقه چهارم شعبه 29
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 30
شعبه 31
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 32
شعبه 33
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 34
شعبه 35
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 36
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 37
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 38
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه  دوم شعبه 39
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 40
شعبه 41
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 42
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه دوم شعبه 43
شعبه 44