گزارش مغایرت برگشت به لیست مراجع

آدرس شعب دادیاری اصفهان

آدرس شعب دادیاری اصفهان شعبه
 دادسرای کهندژ طبقه دوم شعبه 1
دادسرای کهندژ طبقه پنجم شعبه 2
دادسرای کهندژ طبقه دوم شعبه 3
دادسرای آتشگاه طبقه چهارم شعبه 4
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 5
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 6
دادسرای کهندژ طبقه پنجم شعبه 7
خیابان جی خیابان مسجد علی اتاق 311 شعبه 8
خیابان جی خیابان مسجد علی اتاق 211 شعبه 9
خیابان نیکبخت - دادگستری اصفهان-طبقه اول اتاق114 شعبه 10
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 11
شعبه 12
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه دوم شعبه 13
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 14
دادسرای کهندژ طبقه پنجم شعبه 15
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 16
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 17
خیابان جی خیابان مسجد علی 207 شعبه 18
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش ط 1 واحد 5 شعبه 19
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 20
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش ط 1 واحد 6 شعبه 21
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه اول شعبه 22
شعبه 23
خیابان جی – خیابان مسجد علی اتاق 307 شعبه 24
شعبه 25
شعبه 26
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 27
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 28
دادسرای آتشگاه طبقه چهارم شعبه 29
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 30
شعبه 31
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 32
شعبه 33
دادسرای آتشگاه طبقه پنجم شعبه 34
شعبه 35
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 36
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 37
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 38
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه  دوم شعبه 39
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 40
شعبه 41
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 42
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه دوم شعبه 43
شعبه 44