برگشت به لیست مراجع

کد شعب اجرای احکام کیفری

کد شعب شعبه
03551 شعبه 1 کیفری
03552 شعبه 2 کیفری
03553 شعبه 3 کیفری
03554 شعبه 4 کیفری
03555 شعبه 5 کیفری
03556 شعبه 6 کیفری
03557 شعبه 7 کیفری
03558 شعبه 8 کیفری
03729 شعبه 9 کیفری
03560 شعبه 10 کیفری
03756 شعبه 11 کیفری
03757 شعبه 12 کیفری
08120 مجتمع اجرا کیفری
03576 شعبه نیابت کیفری
03679 شعبه 1  اجرا انقلاب
03710 شعبه 2  اجرا انقلاب
90222 اجرا کیفری نظامی
03989 اجرا اصل 49
08151 اجرا ویژه روحانیت
08152 تحقیقات ویژه روحانیت
37652 اجرا کیفری جلگه