برگشت به لیست مراجع

آدرس شعب بازپرسی اصفهان

آدرس شعب بازپرسی اصفهان شعبه
دادسرای کهندژ طبقه چهارم شعبه 1
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 2
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 3
اصفهان - خيابان معراج  شعبه 4
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 5
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه دوم شعبه 6
دادسرای کهندژ شعبه 7
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر طبقه دوم شعبه 8
بهارستان - انتهاي خيابان الفت شعبه 9
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه دوم شعبه 10
خيابان 22 بهمن-مجموعه اداري شعبه 11
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش مجتمع شاهرودي شعبه 12
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش مجتمع شاهرودي شعبه 13
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه اول شعبه 14
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه دوم شعبه 15
دادسرا آتشگاه طبقه سوم شعبه 16
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه دوم شعبه 17
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه همکف شعبه 18
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 19
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه اول شعبه 20
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه دوم شعبه 21
دادسرا آتشگاه طبقه پنجم شعبه 22
خیابان جی – خیابان مسجد علی طبقه دوم شعبه 23
نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان شعبه 24
دادسرا آتشگاه شعبه 25
اصفهان - خيابان معراج شعبه 26
خيابان آتشگاه- خيابان نبوي منش مجتمع شاهرودي شعبه 27
شعبه 28
بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر – طبقه همکف شعبه 29
خیابان اشراق  مجتمع عدالت طبقه سوم شعبه 30
شعبه 31