موضوع مطلب : تغییر مکان

picture

بسمه تعالی
به استحضار میرساند طبق اطلاعاتی که کاربران محترم در اختیار ما قرار داده اند شعب زیر تغییر مکان داشته اند :
شعبه 9 شورای حل اختلاف از خیابان ارباب به مجتمع عدالت واقع در خیابان اشراق منتقل گردیده است
شعبه 56 شورا از خیابان ارباب به مجتمع عدالت واقع در خیابان اشراق منتقل گردیده است
شعبه 8 اجرای احکام کیفری واقع در دادگستری نیکبخت طبقه همکف از اتاق 24 به اتاق 33 منتقل گردیده است
همچنین شعبه 16 اجرای احکام مدنی از مجتمع شهید سلیمانی به مجتمع بهارستان انتقال یافت

تاریخ ارسال مطلب : 15 آبان 1400

Copyright © 2021 - Shobeha.ir