انتقال شعب حقوقی به مجتمع ایت الله شاهرودی

1-min
تغییر مکان شعب

بسمه تعالی

شعب زیر به مجتمع آیت الله شاهرودی به نشانی اصفهان خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه 40 منتقل گردید

7-9-10-12-13-15-26-30-31-33-34-35

حقوقی اصفهان